Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Pri odosielaní elektronického formulára spracúvame vaše osobné údaje (meno, emailová adresa). Chceli by sme vás preto informovať o vašich právach a podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Tiež by sme vás chceli ubezpečiť, že ochrana vašich osobných údajov je dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Účel spracovanie osobných údajov
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu

Právny základ spracovanie osobných údajov
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Zoznam a rozsah osobných údajov
Meno, mailová adresa.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii  - nie je
Príjemca v členskom štáte (EÚ a EHP) - Poskytovateľ webhostingu uchovávanie a zálohovanie údajov

Zverejňovanie
Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje.

Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme odpovedali na vašu správu (cca 15 dní).

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť  na e-mailovú adresu marek@bohacek.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Ing. Marek Boháček - MaroDesign
Horné Orešany 237
919 03
IČO: 45283117
marek@bohacek.sk

Odvolanie súhlasu
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať. Poslaním mailu. Zrušiť súhlas pre kontaktné účely na e-mailovú adresu marek@bohacek.sk

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, ako dotknutá osoba nie ste povinná súhlasiť. Následkom neposkytnutia súhlasu je nemožnosť vás spätne kontaktovať, iné následky nie sú.

Kontaktujte ma


facebook   twitter   dreamstime
kontakt

Horné Orešany 237
fakturačné údaje

mail

marek@bohacek.sk
 

teltefon

0908 84 77 66